Administrativa

 

 Přihláška ke stažení 

 

Stanovy ke stažení

 
 
 
 

Zápis z mimořádné členské schůze

ze dne 22.listopadu 2018 v Domě kultury Petra Bezruče v Opavě – Nádražní okruh 1

 

 

 1. Plán schůze


 

  1. Prezentace, volba skrutátora, ověřovatele zápisu, kontrola schopnosti usnášení.

  2. Seznámení s důvody a důsledky pozastavení provozu klubové střelnice v Brance u Opavy.

  3. Zrušení komerčního využití střelnice.

  4. Oznámení o vyloučení člena SSK Hradec.

  5. Informace o stanovách SSK Hradec a zápisu do veřejného rejstříku.

  6. Informace o provozním řádu střelnice.

  7. Schválení dokumentu Pravidla pro pověření správcem střelnice.

  8. Schválení dokumentu Pravidla pro soukromé akce členů na střelnici.

  9. Diskuse, usnesení a závěr

Program schůze byl jednohlasně schválen.


 

1.1 Prezentace, volba skrutátora, volba ověřovatele zápisu, kontrola schopnosti usnášení.


 

1.1.1 Pro počítání hlasů byl zvolen skrutátorem pan Josef Kraus a ověřovatelem zápisu pan Ivo Novák

1.1.2 Schůze se stala podle čl.14.2 Stanov SSK Hradec usnášení schopná.

1.1.3 Ze 61 členů SSK Hradec nad Moravicí, kteří splnili své povinnosti vůči SSK a mají zaplaceny příspěvky se ke dni konání schůze dostavilo 36 členů osobně viz. Prezenční listina .Celkem k dispozici 46 platných hlasů.

 

1.2 Seznámení s důvody a důsledky pozastavení provozu klubové střelnice v Brance u Opavy.

 

1.2.1 Členové byli seznámeni s přesným zněním Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pozastavení provozu střelnice. Č.j. KRPT-240542-3úČJ-2018-0706IZ. (kopie dokumentu přiložena k originálu zápisu a nebude zveřejňována.)

1.2.2 Klub má na odstranění závad lhůtu včetně nového provozního řádu střelnice di 31.12.2018, který může být na základě žádosti a odůvodněných překážek prodloužen .

1.2.3 Z řad členů byla vyslovena námitka, že poškozování střelnice a nedodržování Provozního řádu mají na svědomí cizí osoby, které chodí na střelnici ilegálně. Konkrétně však žádná osoba nebyla zjištěna a nahlášena PČR. I z tohoto důvodu požaduje vytýčení hranic střelnice aby mohla v případech nelegálního použití střelnice .


 

1.3. Zrušení komerčního využití střelnice

1.3.1 Zprávu přednesl pan ing. Markek Piech , který uvedl, že nemá ani klub ani některý z jeho členů odpovídající zbrojní licenci nemůže být dále střelnice vedená jako komerční a je nutné v tomto smyslu upravit znění nového Provozního řádu střelnice.

1.4. Vyloučení člena SSK

1.4.1 Předseda SSK Lumír Tellinger oznámil vyloučení jednoho z členů klubu pro opakované porušení Provozního řádu střelnice. Člen nevyužil svého práva na odvolání k členské schůzi a proto bylo členství ukončeno.

1.5. Informace o Stanovách SSK Hradec a zápisu do veřejného rejstříku.

1.5.1. Ing. Piech informoval členskou základnu o změnách stanov SSK z důvodů sladění se stávajícím právním rámcem. Důvodem bylo provést řádnou registraci do veřejného rejstříku. Pokud bychom to časově nestihli v zákonných termínech došlo by k zániku klubu jeho vymazáním z registrace. Stanovy byly promítnuty členské schůzi a byly vysvětleny realizované úpravy. Stanovy budou přístupné na webových stránkách.

1.5.2 Výšeuvedené změny byly potvrzeny hlasováním členské základny 35 členů pro, 1člen se hlasování zdržel.

1.6. Schválení dokumentu Pravidla pro pověření správcem střelnice.

1.6.1 Členské základně byl představen dokument Směrnice pro zápis do seznamu správců střelnice. Po zkušenostech, kdy bylo zjištěno, že ne všichni správci vykonávají svoji funkci s odpovídající kvalitou rozhodlo vedení SSK Hradec o zpřísnění podmínek pro získání statusu Správce střelnice. Směrnice obsahuje jak zákonné podmínky tak podmínky klubové. Text Směrnice je součástí zápisu z členské schůze v příloze.

1.6.2 Po kratší diskusi týkající se především povinnosti hlásit závady, porušení bezpečnosti a pod vedení SSK alt. PČR bylo přikročeno k hlasování o přijetí směrnice. Hlasování : 35 členů pro 1 člen proti.

1.7. Schválení dokumentu Pravidla pro soukromé akce členů na střelnici.

1.7.1 Vedení klubu předložilo členské základně Směrnici pro omezení provozu střelnice a jejího využití k soukromým účelům. Směrnice je součástí zápisu členské schůze v příloze.

1.7.2 Po diskuzi a úpravě délky soukromých akcí na 4 hod. Bylo o směrnici hlasováno s následujícím výsledkem: 35 členů pro, 1 člen proti.

1.8. Školení správců střelnice.

1.8.1. Dle informace vedení klubu bude školení správců provedeno po schválení nového Provozního řádu střelnice a termín bude oznámen na pravidelné členské schůzi v únoru 2019..

1.9. Diskuse, usnesení, závěr.

1.9.1 V diskusi byly probrány některé aspekty úprav na střelnici, především žádost o zapojení většího počtu členů na brigádách a při zajišťování materiálu, dopravy a pod. Členům byl rozdán harmonogram prací a zájemci by se na jednotlivé úkoly měli hlásit u p. Holuši. Seznam nutných prací na střelnici bude ještě umístěn na webové stránky klubu v oddílu administrativa.

1.9.2 Usnesení: Členská schůze byla informována o pozastavení provozu střelnice. Členská schůze bere na vědomí zrušení komerčního využití střelnice. Členská schůze schvaluje úpravy Stanov SSK Hradec. Členská schůze schvaluje Směrnici pro zápis do seznamu správců střelnice. Členská schůze schvaluje Směrnici pro omezení provozu střelnice a jejího využití k soukromým účelům. Členská schůze bere na vědomí, že proběhne školení správců střelnice. Členská schůze byla informována o potřebách prací při úpravách střelnice vedoucích k obnovení jejího provozu. Hlasování o usnesení: 33 členů pro ,1člen proti, 2členové se zdrželi hlasování.

1.9.3 Po poděkování členům za účast byla schůze v 17.00 hod. Ukončena.

V Opavě 23.11.2018

Lumír Tellinger- předseda     Josef Kraus- skrutátor   Ivo Novák ověřovatel zápisu, revizor SSK

 

Schůze výboru SSK Hradec 27.12.2018

Účastníci: Lumír Tellinger, Ing. Marek Piech, Ing. Jiří Germanič, Pavel Holuša, Radek Cihlář omluven,Josef Kraus.

Projednáno :

a) Oplocení střelnice, geometrický plán zajistí p. Sendler Filip do 31.12.2019 . Pro potřeby evidence a korespondence je potřeba zajistit 3 x originál GP.

b) Umístění Stanov SSK na stránky WEB klubu. Zajistí předseda SSK do 5.1.2019.

c) Kontrola členské evidence. Provede p. Kraus včetně ověření plateb do 31.1.2019 a zajistí kontrolu povinných údajů pro evidenci členů s ohledem na GPIR.

d) Zápis z mimořádné členské schůze konané dne 26.11.2018 uložit do administrativy web stránek SSK do 5.1.2019 Zajistí Kraus + Tellinger

e) Projednány připomínky Otty Žallmana k soukromým placeným akcím na střelnici SSK. Člen Otto Žalman byl v e-mailové korespondenci vyzván ke konkretnímu návrhu, proti schválenému řešení na mimořádné členské schůzi. Návrhy konkrétní proti stávajícímu stavu budou projenány na členské schůzi 2019 pokud budou písemně podány do 31.1.2019.

f) Připomínky členů ke stanovám budou projednány na členské schůzi, konané 25.2.2019, pokud budou písemně předloženy výboru SSK do 31.1.2019.

g) Pro zpracování Provozního řádu střelnice se výbor usnesl:

Povolené zbraně: 1) Krátké i dlouhé zbraně plynové . 2) krátké ruční palné zbraně bez omezení ráže. 3) z malorážek. 4) Z kulovnic do výkonu střely Eo <5000 J ze střeleckého stanoviště 1 a 2. 5) Z brokovnic bez omezení ráže náboji laborovanými broky max. Velikosti 2,5 mm se střelbou na pevný terč. 6) Z historických krátkých i dlouhých a jejich replik. 7)ze všech ručních palných zbraní cvičným střelivem. 8) Se souhlasem provozovatele povolena střelba disciplín IPSC, je nutné dbát aby střelbu vedli pouze zkušení a kvalifikovaní střelci a bylo zamezeno poškozování zařízení střelnice. 9) Použité střelivo musí být dovoleného výrobního provedení a označené na obalu platnou značkou CIP. 10) Přebíjené střelivo s olověnou střelou do krátkých zbraní je povoleno. 11) Se souhlasem provozovatele je možno střilet ze stavu 1 a 2 jednotnou střelou z brokových zbraní. 12) Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými , zejména zbraněmí kat. A uvedenými v §4 odst.a) zak. 119/2002 Sb.

h) Příští schůze výboru SSK se uskuteční 11.2.2019 v 16.00 hod.

ch) Členská schúze se uskuteční 25.2.2019 v 15.00 hod. V Domu kultury Petra Bezruče.

 

V Opavě dne : 27.12.2018

Lumír Tellinger

předseda SSK